Våra ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja och bevara den Kurdiska kulturen, arkitekturen och det kurdiska språket genom att dela ut anslag till enskilda och organisationer som genom arbete eller andra särskilda insatser främjar detta ändamål.

Stiftelsen får även främja sitt ändamål genom egen verksamhet i egen regi.

STADGAR 

1) Inledning

Stiftelsens namn är Insamlingsstiftelsen Svensk-Kurdisk Kulturfond. Stiftelsen är politiskt obunden. 

2) Stiftelsens ändamål

Stiftelsens ändamål ar att främja och bevara den Kurdiska kulturen, arkitekturen och det kurdiska språket genom att dela ut anslag till enskilda och organisationer som genom arbete eller andra särskilda insatser främjar detta ändamål. Stiftelsen får aven främja sitt ändamål genom egen verksamhet i egen regi. Stiftelsen får till fullföljande av sitt ändamål bedriva näringsverksamhet, i egen regi eller genom bolag.

3) Stiftelsens medel

Till fullföljandet av stiftelsens ändamål ska i första hand användas de bidrag och gåvor som inflyter till stiftelsen och de intäkter som stiftelsens verksamhet genererar.

Stiftelsen äger fritt att vägra  ta emot en donation som ar förenad med villkor som strider mot stiftelsens ändamål. 

4) Förvaltning

Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av tre till sex ledamöter. Suppleanter får utses. styrelseledamöter utses for en period av tre ar. Styrelsen utser inom sig ordförande.

Styrelsen ar beslutför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som fler an hälften av ledamöterna röstar för eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträdande.

Över styrelsens beslut ska det föras protokoll. Stiftelsens styrelse har sitt säte i Helsingborg.

 5) Redovisning och revision
Stiftelsen ska föra räkneskper i enlighet med bokföringslagens bestämmelser. Stiftelsens räkneskapsår ska vara kalenderår.

Stiftelsens räkneskaper och styrelsens förvaltning ska granskas av en godkänd eller auktoriserad reviser. Revisorssuppleant får utses.

6) Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar, med undantag för de föreskrifter som avser stiftelsens ändamål samt denna föreskrift, får utan tillstånd av myndighet ändras av styrelsen. Beslut om stadgeändring utan myndighets tillstånd är giltigt endast om det fattats av en enig styrelse.

 

 

 

Styrelsen

 

Ordförande
Nazim Irkin

E-post:
Nazim@kurdiskkulturfond.se

 

Styrelseledamot
Rasoul Pasang

E-post:
Rasoul@kurdiskkutlurfond.se

Styrelseledamot
Osman Ücpinar

E-post:
Osman@kurdiskkutlurfond.se

Suppleant
Akan Caliskan

E-post:
Akan@kurdiskkulturfond.se

Bevarar den kurdiska kulturen

Vår kurdiska kulturmiljö har ett gemensamt ursprung i 1700-talet. Det är en berättelse inte alla känner till, men som kan bidra till ett samtal om hur kulturarv och kulturmiljö kan vara angelägna i dagens samhälle. Tonvikten ligger alltså på hur det kommer sig att det ser ut som det gör idag.

Kontakta oss

E-post

info@kurdiskkulturfond.se

Telefon

010-551 19 30

Kommer inom kort..